Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Definities

 1. Speurhondenschool Achterhoek (hierna: SHS) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het trainen van speurhonden op hobbymatig niveau, en het voorzien van online trainingen hierin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Klant" verstaan: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van SHS zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Overeenkomst" verstaan: de rechtsbetrekking tussen SHS en Klant, een en ander in de meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Diensten" verstaan: alle door SHS en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het geven van speur- en detectie lessen, het aanbieden van (online) opleidingen en trainingen, het verkopen van artikelen alsmede alle andere door SHS ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een Overeenkomst.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en SHS gesloten Overeenkomsten, waarbij SHS Diensten aanbiedt en/of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met SHS overeengekomen.
 3. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Klant.
 4. SHS is gerechtigd de onderhavige Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijke bezwarend zijn voor Klant. Indien Klant binnen de redelijke termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt Klant geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen. SHS is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde kosten door Klant, indien bezwaar leidt tot ontbinding.

Artikel 3 - Overeenkomst fysieke lessen en/of cursussen

 1. Klant kan zich via het online boekingssyteem van SHS aanmelden voor een cursus.
 2. Voor alle fysieke lessen geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat de online betaalprocedure volledig is doorlopen.

Artikel 4 - Betaling fysieke lessen en/of cursussen

 1. De betaling voor de fysieke lessen geschiedt vooraf middels IDeal.

Artikel 5 - Overeenkomst online lessen en/of cursussen

 1. SHS bied verschillende soorten online cursussen aan op het gebied van de (speur)hond.
 2. Klant kan zich via de website inschrijven voor een online cursus. Voor alle online cursussen geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat de online betaalprocedure volledig is doorlopen.
 3.  Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure heeft de Klant direct toegang tot de online cursus via een eigen inlog op de online leeromgeving.
 4. Bij online cursussen waar een examen aangekoppeld is komt per week een les beschikbaar voor Klant. Bij online cursussen waar geen examen aan gekoppeld is, is direct de hele cursus beschikbaar voor Klant.

Artikel 6 - Betaling online lessen en/of cursussen

 1. Betaling voor de online cursussen geschiedt vooraf middels IDeal.

 Artikel 9 - Uitvoering van Overeenkomst

 1. SHS zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgestelde afspraken, uit te voeren.
 2. Klant draagt er zorg voordat alle gegevens waarvan SHS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SHS worden verstrekt.
 3. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is afgesproken of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 10 - Wijziging van Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijk uitvoering van daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen SHS en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie op van SHS en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen SHS en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk (per mail).

Artikel 11 - Annulering en opzegging door Klant

 1. Ten aanzien van de Overeenkomst Fysieke lessen en/of cursussen geldt het navolgende: Na bevestiging en betaling van de Overeenkomst is het voor Klant niet meer mogelijk om de Overeenkomst te annuleren.
 2. Ten aanzien van de Overeenkomst Online lessen en/of cursussen geldt het navolgende: Zodra de (online) betaalprocedure volledig en succesvol is afgerond is het voor Klant niet meer mogelijk om de Overeenkomst te annuleren,

Artikel 12 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. SHS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel dat SHS goede grond heeft dat Klant in deze verplichtingen zal tekort schieten.
 2. Voorts is SHS bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant uit zijn overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SHS gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 13 - Kosten, Honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW
 2. SHS heeft het recht om kennelijke foutieve verschrijvingen te herstellen.
 3.  De betaling geschied vooraf via een betaalddienst (IDeal).
 4. Indien de klant in gebreke blijft van tijdige betaling, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere melding van ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente van het het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien SHS besluit een vordering wegens niet-betalen van één of meerdere niet betaalde facturen langs gerechtelijk weg te incasseren, is Klant naast verschuldigde hoofdsom en de in artikel 13.4 genoemde rente, tevens gehouden in alle redelijkheid gemaakte gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat toeziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte gegevens en informatie, welke nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. SHS is niet aansprakelijk voor schade indien Klant onjuiste  gegevens of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 2. SHS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aan Klant gecommuniceerde termijnen. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren of de ontvangst of betaling van Diensten te weigeren.
 3. SHS is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht door Klant of zijn hond, aangebracht aan derden voor, tijdens of na SHS geleverde Diensten
 4. SHS is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan Klant, zijn eigendommen of zijn hond, voor, tijdens of na door SHS geleverde Diensten
 5. SHS is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van SHS verleent Klant de bevoegdheid aan SHS, om als een door SHS ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wilt beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 6. SHS is niet aansprakelijk voor het niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 15.
 7. Indien SHS aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van van de verplichtingen van SHS, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van SHS.
 8. De aansprakelijkheid van SHS is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, danwel indien SHS niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SHS.
 10. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 15 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van SHS, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van SHS zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- of energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van SHS, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, epidemieën/pandemieën, of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal SHS overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die SHS heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.

Artikel 16 - Garantie

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze Algemene voorwaarden is opgenomen, biedt SHS geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Klant uit hoofde van de wet onverlet.
 3. De Klant garandeert dat zij de producten en/of diensten niet zal gebruiken:
  • op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van SHS of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • In strijd met de geldende wet- of regelgeving en/of
  • in strijd met een bepaling van de Overeenkomst
 4. SHS geeft geen garantie dat de verstrekte informatie, ongeachte de bron (de content) nauwkeurig, volledig actueel of foutloos is. SHS is dan ook niet aansprakelijk voor enige onjuistheid, fout of onvolledigheid van de inhoud.

Artikel 17 - Vertrouwelijkheid van de gegevens

Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. SHS kan hieraan niet worden gehouden indien verstrekking van gegevens noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 18 - Intellectuele eigendom

 1. SHS behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat zich geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van de gegevens aan SHS. Klant zal SHS vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 19 - Herroepingsrecht

 1. Voor de Fysieke lessen en curssen geldt het volgende: De klant kan tot 3 dagen voor aanvang van de les, de les in zijn online account in het reserveringssyteem annuleren.
 2. Bij tijdige annulering wordt het bedrag terug geboekt als credits in het account om een andere les in te plannen. Ingeval van een strippenkaart wordt de les terug geboekt op de strippenkaart.
 3. Bij annullering korter dan 3 dagen voor aanvang van de les, komt het herroepingsrecht te vervallen, omdat de gereserveerde plek dan niet meer opgevuld wordt.
 4. Voor de online lessen en cursussen geldt het volgende: daar de Klant na het plaatsen van de bestelling direct toegang heeft tot en beschikt over de bestelde producten, zijn deze uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 20 - Klachtenregeling

Indien een Klant een klacht heeft dien Klant dit schriftelijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking, te zenden aan info@speurhondenschoolachterhoek.nl

Artikel 21 - Identiteit Speurhondenschool Achterhoek

 1. Speurhondenschool Achterhoek is bij de KvK geregisteerd onder nummer 55252257 en draagt BTW-nummer: NL196605465B01. Speurhondenschool Achterhoek is statutair gevestigd aan de Oude Eibergseweg 17, 7161RN, Neede
 2. SHS is per mail te bereiken via info@speurhondenschoolachterhoek.nl en via 06-17816640

Artikel 22 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen SHS en Klant is het Nederlands Recht van toepassing. Alle die geschillen tussen SHS en Klant mochten ontstaan worden beslechte door een bevoegd rechter van het arrondissement Oost-Nederland.

Artikel 23 - Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden ze te vinden op de website, en wordt naar verwezen bij cursusvoorstellen.